NAXS Halvårsrapport Januari-juni 2021

Första halvåret 2021

  • Resultat efter skatt uppgick till 81,1 (-61,0) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 7,27 (-5,47) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 732 MSEK (65,66 SEK per aktie) per den 30 juni 2021, jämfört med 679 MSEK (SEK 60,87 per aktie) per den 31 december 2020.
  • Nettokassan uppgick till 268 MSEK (24,00 SEK per aktie) per den 30 juni 2021, jämfört med 219 MSEK (19,65 SEK per aktie) per den 31 december 2020.
  • Årsstämman 2021 beslutade att lämna en utdelning om 3,00 SEK per aktie.

Andra kvartalet 2021

  • Resultat efter skatt uppgick till 36,4 (-57.0) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 3,27 (-5,11) SEK.

VD-kommentar

NAXS fortsatte utvecklas positivt under andra kvartalet då substanvärdet per aktie ökade med
4,2% och med 23,9% över en tolvmånadersperiod, inklusive lämnad utdelning.
Under maj månad framförde NAXS majoritetsägare, QVT Financial LP, en begäran att bolaget
skulla kalla till en extra stämma för att ersätta den nuvarande styrelsen i sin helhet och välja 5
nya styrelseledamöter nominerade av QVT. Denna begäran grundade sig i QVTs uppfattning att
eftersom NAXS portfölj mognar och utvecklas så är bolaget på väg in i en ny fas och behöver ett
nytt ledarskap. Var och en av de av majoritetsägaren föreslagna kandidaterna ser fram emot
möjligheten att utvärdera och eventuellt utveckla bolagets investeringsmandat och, där det är
möjligt, förenkla bolagets struktur, i syfte att optimera resultatet för alla aktieägare.

NAXS gjorde under juni månad ett investeringsåtagande om 1 MEUR till Nordic Capital Evo I, den
nya fond Nordic Capital just lanserat för investeringar i medelstora företag. Fokus för fonden
kommer vara Nordeuropa och kommer att följa samma strategi som tidigare med fokus på ick-
cykliska verksamhetr med tillväxtpotential inom sektorerna Healthcare, Technology & Payments
och Financial Services.

Vad gäller underliggande fonder förvärvade dessa 6 nya portföljbolag och genomförde 1 exit
under kvartalet.

Lennart Svantesson