NAXS AB (publ) har beslutat att genomföra återköp av egna aktier

Styrelsen för NAXS AB (publ) har beslutat, med stöd av det bemyndigande
styrelsen erhållit av årsstämman den 30 mars 2022, att förvärva egna aktier.
Förvärv får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen
noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Bolaget innehar per dagens datum inga egna aktier och det totala antalet
utstående aktier i bolaget är 11 152 585. Vid fullt genomfört förvärv kommer
bolaget att inneha aktier motsvarande högst tio procent av bolagets utgivna
aktier .

Återköpen kommer att ske i omgångar fram till nästa årsstämma och är
beroende av marknadsvillkor och gällande regler vid respektive tidpunkt.

Syftet med återköpen är att skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att återföra
kapital till aktieägarna, att främja en effektivare kapitalanvändning i bolaget,
samt att motverka en stor substansrabatt med avseende på bolagets aktie,
vilket sammantaget bedöms ha en sannolikt positiv inverkan på
kursutvecklingen för Bolagets aktier och därigenom bidra till ett ökat
aktieägarvärde.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör

Telefon: +46 73 311 00 11