Kommuniké från årsstämma i NAXS AB (publ) den 30 mars 2022

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 30 mars 2022 beslutade årsstämman
enligt följande

Fastställande av årsbokslut, vinstutdelning, m m

 • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och
  koncernen för år 2021 samt beslutade att de till årsstämmans förfogande stående
  medlen disponeras så att 3,50 kronor per aktie utbetalas till aktieägarna och att
  Bolagets återstående fria egna kapital överförs i ny räkning.
 • Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
  verkställande direktören. Noterades att beslutet avsåg även den styrelse som
  avgick under 2021.

Styrelse och revisorer m m

 • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet
  styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter och ha följande
  sammansättning: Daniel Gold (omval), Meg Eisner (omval), Nikolai Jebsen
  (omval), Børge Johansen (omval) och Synne Syrrist (omval). Daniel Gold
  omvaldes till styrelsens ordförande.
 • Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen,
  för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 918 750 kronor,
  varav 306 250 kronor ska utgå till var och en av styrelsens tre oberoende
  ledamöter, Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen. De två
  styrelseledamöter som är associerade med QVT, Daniel Gold och Meg Eisner,
  avstod från arvode. Noterades att denna allokering av arvodet ska tillämpas
  retroaktivt från och med 1 juli 2021 då den nuvarande styrelsen valdes in.
  Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om Ernst
  & Young AB som revisor, med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor, för tiden
  intill slutet av nästa bolagsstämma.

Valberedning

 • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Meg
  Eisner (representerande QVT Financial LP), Didrik Hamilton (representerande sig
  själv) och Amaury de Poret (representerande sig själv) till ledamöter i
  valberedningen. Amaury de Poret valdes till valberedningens ordförande.
 • Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en uppdaterad
  valberedningsinstruktion.

Ersättningsrapport

 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ersättningsrapporten.

Återköpsbemyndigande

 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande
  för styrelsen avseende återköp av egna aktier.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, VD 

Telefon: +46 733-110 011

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 mars 2022 kl. 17.00 CET.