Norva24, ett portföljbolag i fonden Valedo II, har offentliggjort avsikt att genomföra en börsintroduktion på Nasdaq Stockholm

Norva24 Group AB (publ) (“Norva24” eller ”Bolaget”), den ledande nordeuropeiska[1] aktören inom den samhällsviktiga industrin för underhåll av underjordisk infrastruktur (eng. underground infrastructure maintenance ”UIM”), meddelar sin avsikt att genomföra ett publikt erbjudande av sina aktier (”Erbjudandet”) samt att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm (”IPO:n”). Norva24 har mångårig och framgångsrik erfarenhet av att genomföra förvärv och har genomfört 32 förvärv sedan bildandet 2015, och har därtill etablerat marknadsledande positioner i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark. Bolagets långsiktiga vision är att bygga en europeisk marknadsledare och fyrtorn (eng. lighthouse) inom UIM-industrin och att bli den ledande europeiska verksamheten i sin bransch samt vara drivande i UIM-industrins utveckling i Europa. Erbjudandet förväntas bestå av både nyemitterade aktier samt befintliga aktier som erbjuds av Huvudägaren (enligt definitionen nedan) och andra befintliga aktieägare.

Valedo Partners Fund II AB (“Huvudägaren”), tillsammans med styrelsen och ledningen för Norva24, anser att Erbjudandet och IPO:n är ett logiskt och viktigt steg i Norva24s fortsatta utveckling, vilket kommer möjliggöra för Bolaget att bredda aktieägarbasen och ge Norva24 tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Vidare anser Huvudägaren och styrelsen att Erbjudandet och IPO:n kommer stödja Bolagets fortsatta tillväxtresa samt öka både medvetenheten om Norva24 bland potentiella förvärvsobjekt och affärspartners samt engagemanget bland befintliga och potentiella medarbetare. Erbjudandet kommer även stärka Norva24s balansräkning och finansiella flexibilitet, vilket kommer att stödja Bolagets fortsatta förvärvskonsolidering av UIM-industrin. Dessutom innebär Erbjudandet en möjlighet för säljande aktieägare att sälja en del av deras befintliga aktieinnehav och därmed skapa en likvid marknad för aktierna.

Swedbank Robur Fonder, DNB Funds Management, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt och Skandia Fonder, samt Carnegie Fonder (tillsammans “Cornerstoneinvesterarna”) har, med förbehåll för vissa villkor, åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för upp till 1 245 miljoner kronor baserat på en värdering på cirka 6,9 miljarder kronor (motsvarande det totala marknadsvärdet av samtliga aktier i Bolaget efter IPO:n).

[1] Definierat som Norge, Tyskland, Sverige och Danmark.