NAXS Bokslutskommuniké 2017

Januari-december 2017

 • Resultat efter skatt uppgick till 40,7 (94,0) MSEK.

 • Resultatet per aktie uppgick till 2,91 (6,32) SEK.

 • Substansvärdet uppgick till 821 MSEK (SEK 60,17 per aktie) per den 31 december

  2017, jämfört med 842 MSEK (SEK 56,69 per aktie) per den 31 december 2016.

 • Nettokassan uppgick till 450 MSEK (32,97 SEK per aktie) per den 31 december 2017,

  jämfört med 384 MSEK (25,85 SEK per aktie) per den 31 december 2016.

 • Årsstämman 2017 beslutade att ingen utdelning lämnas med beaktan av de gjorda

  återköpen av aktier under första kvartalet 2017 som uppgick till 38 MSEK,
  motsvarande 2,57 per aktie.

  Fjärde kvartalet 2017

 • Resultat efter skatt uppgick till -2,7 (38,9) MSEK.

 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,20 (2,62) SEK.
  Vinstutdelning

  Styrelsen avser att göra den förslagna utdelningen för verksamhetsåret 2017 beroende av
  hur mycket som distribuerats i form av återköp under första kvartalet 2018.

  Styrelsen avser föreslå årsstämman en utdelning om högst 2,75 SEK per aktie,
  motsvarande SEK 37 502 814,25 per den 31 december 2017. Den faktiska utdelningen att
  föreslås årsstämman kommer att beräknas som skillnaden mellan 37 502 814,25 och
  det belopp som har distribuerats i form av återköp av egna aktier under perioden fr.o.m.
  den 1 januari t.o.m. den 31 mars 2018. Styrelsen kommer att offentliggöra den föreslagna
  utdelningen innan kallelsen till årsstämman publiceras.

  Vidare föreslår styrelsen årsstämman att besluta om ett fortsatt mandat att göra återköp
  av egna aktier.

  VD-kommentar

  NAXS fortsatte att utvecklas väl under 2017 med en ökning av
  substansvärdet per aktie på 6,2% över året. Under året genomförde
  underliggande fonder 4 nya investeringar, 10 fullt genomförda avyttringar
  och 5 partiella avyttringar genom börsnoteringar.
  2017 var också året då NAXS började genomföra den reviderade
  investeringspolicyn vilket resulterade i 3 nya investeringar: ett åtagande
  till Mimir Invest som är en s.k. special situations fond, en investering i
  hjälmsäkerhetsföretaget Mips i samband med börsintroduktionen av

  bolaget, samt en investering som s.k. cornerstone investerare i samband med
  börsintroduktionen av Scout Gaming Group som är verksamt inom mjukvara till
  spelformen online Fantasy sports.

  Under året har NAXS löpande återköpt egna aktier, sammanlagt 1 210 915 aktier,
  motsvarande 8% av antalet utestående aktier.NAXS har en stark balansräkning med en stor andel likvida medel att utnyttja för att
  selektivt göra nya investeringar.

           Lennart Svantesson