NAXS Delårsrapport januari – september 2018

Nio månader 2018

 • Resultat efter skatt uppgick till 22,2 (43,4) MSEK.

 • Resultatet per aktie uppgick till 1,70 (3,07) SEK.

 • Substansvärdet uppgick till 743 MSEK (SEK 62,31 per aktie) per den 30 september
  2018, jämfört med 821 MSEK (SEK 60,17 per aktie) per den 31 december 2017. De
  omfattande aktieåterköpen under kvartalet samt betalning av utdelningen för 2017 var
  de två viktigaste orsakerna till det minskade substansvärdet.

 • Nettokassan uppgick till 277 MSEK (23,26 SEK per aktie) per den 30 september 2018,
  jämfört med 450 MSEK (32,97 SEK per aktie) per den 31 december 2017.

 • Årsstämman 2017 beslutade att lämna en utdelning om 2,53 SEK per aktie.
  Tredje kvartalet 2018

 • Resultat efter skatt uppgick till 10,6 (-16,4) MSEK.

 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,86 (-1,19) SEK.

 • Extra bolagsstämman den 30 augusti beslutade att minska antalet aktier genom
  indragning av 1 355 340 återköpta aktier.

  VD-kommentar

  Substansvärdet per aktie ökade med 2,6% under tredje kvartalet.

  NAXS utökade sin position i Awilco Drilling genom köp på marknaden av
  31 122 aktier under kvartalet.

  NAXS fortsatte under kvartalet med återköp av egna aktier. Under juli
  förvärvades ett block om 5% av totala antalet aktier. I och med att
  tröskeln därmed nåtts om max 10% av egna aktier ägda av bolaget,
  kallade NAXS till en extra bolagsstämma den 30 augusti där det

  beslutades att indraga samtliga aktier ägda av bolaget. Senare, under september månad,
  återköptes två block om 1,1% respektive 1,4% av totala antalet aktier. Under de tre första
  kvartalen under 2018 har NAXS därmed återköpt 12,2% av det totala antalet aktier och
  innehar, per rapportdagen, 303 019 aktier motsvarande 2,5% av det totala antalet aktier.

  Lennart Svantesson