NAXS Kallelse till årsstämma 2022

Aktieägarna i NAXS AB (publ), org.nr 556712-2972, med säte i Stockholm (”Bolaget”
eller ”NAXS”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 mars 2022.

Med stöd av tillfälliga lagregler kommer NAXS årsstämma att genomföras genom
förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen
eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt
deltagande.

NAXS välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom
förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman
fattade besluten offentliggörs den 30 mars 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt
sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av
ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt
bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma
ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av
samtliga aktier i Bolaget begär det.

Se hela kallelsen nedan.