NAXS styrelse kommer på begäran av huvudägaren att kalla till extra bolagsstämma för att ersätta hela styrelsen

Styrelsen i NAXS AB (”Bolaget”) har mottagit ett brev från QVT Financial LP, å
Tompkins Square Park S.à.r.l. vägnar, som innehar 68,2 % av aktierna i Bolaget,
i vilket det begärs att styrelsen kallar till en extra bolagsstämma i syfte att
ersätta styrelsen i sin helhet. I enlighet med aktiebolagslagen kommer Bolaget
att offentliggöra en kallelse till en extra bolagsstämma senast den 24 maj 2021.

Styrelsen i NAXS AB

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, VD 

Telefon: +46 733-110 011

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 maj 2021 klockan 23.30 (CET).