NAXS har gjort ett investeringsåtagande till Mimir Industries AB

NAXS har gjort ett investeringsåtagande om 36 MSEK gentemot Mimir
Industries AB. Under vissa villkor kan åtagandet komma att ökas upp till
75 MSEK.

Mimir Industries AB är ett investeringsbolag som är en uppföljning av
Mimir Invest AB vilket etablerades 2017 och där NAXS är en investerare.
Mimir Industries AB kommer att ha samma ledningsteam och
investeringsstrategi som Mimir Invest AB.

Mimir Industries AB har redan förvärvat fyra portföljbolag.

Bland andra investerare i Mimir Industries AB ingår såväl internationella
som svenska institutionella investerare liksom Mimirs ledningsteam.

Kontaktinformation:

Lennart Svantesson, verkställande direktör 

Telefon: +46 73 311 00 11