NAXS AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Januari – december 2021


  • Resultat efter skatt uppgick till 163,9 (24,1) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 14,7 (2,16) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 824 MSEK (73,78 SEK per aktie) per den 31 december 2021, jämfört med 679 MSEK (SEK 60,87 per aktie) per den 31 december 2020.
  • Nettokassan uppgick till 266 MSEK (23,81 SEK per aktie) per den 31 december 2021, jämfört med 219 MSEK (19,65 SEK per aktie) per den 31 december 2020.
  • Årsstämman 2021 beslutade att lämna en utdelning om 3,00 SEK per aktie.

Fjärde kvartalet 2021


  • Resultat efter skatt uppgick till 56,2 (30,1) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 5,04 (2,70) SEK.

Vinstutdelning


Styrelsen avser föreslå årsstämman en utdelning om 3,50 SEK per aktie.
Vidare föreslår styrelsen årsstämman att besluta om ett fortsatt mandat att göra återköp
av egna aktier.

VD-kommentar


NAXS fortsatte utvecklas positivt under andra kvartalet då substanvärdet
per aktie ökade med 8% och med 26% över en tolvmånadersperiod,
inklusive lämnad utdelning.
På begäran av NAXS majoritetsägare, QVT Financial LP, ersattes styrelsen i
sin helhet av 5 nya styrelseledamöter, valda vid en extra bolagsstämma i
början av juli.

Under första halvåret gjorde NAXS ett nytt investeringsåtagande till Nordic Capital Evo I, den fond Nordic Capital lanserat för investeringar i
medelstora företag i Nordeuropa. Vidare gjorde NAXS en saminvestering parallellt med JAB
Holding i Krispy Kreme Doughnuts.

Vad gäller NAXS underliggande fonder förvärvade dessa 17 nya portföljbolag och
undertecknade eller genomförde 10 exit under helåret. Vidare genomfördes en partiell exit
genom börsnotering av Norva24 på Nasdaq Stockholm.

NAXS lämnade under mars en utdelning om 3,00 SEK per aktie NAXS och har
sammantaget under de senaste 5 åren distribuerat 26 SEK per aktie till sina aktieägare via
utdelningar och återköp.
Avslutningsvis vill jag passa på att tacka NAXS aktieägare för ert förtroende och önska
bolaget all framgång då jag nu efter 10 år som VD lämnar bolaget, i enlighet med vad som
kommunicerades i oktober.

Lennart Svantesson