NAXS Halvårsrapport 2019

Första halvåret 2019

●  Resultat efter skatt uppgick till 14,7 (11,6) MSEK.

●  Resultatet per aktie uppgick till 1,25 (0,86) SEK.

●  Substansvärdet uppgick till 695 MSEK (SEK 62,20 per aktie) per den 30 juni 2019,
jämfört med 736 MSEK (SEK 61,81 per aktie) per den 31 december 2018. De
omfattande aktieåterköpen under andra kvartalet samt betalning av utdelningen för
2019 var de två viktigaste orsakerna till det minskade substansvärdet.

●  Nettokassan uppgick till 205 MSEK (18,37 SEK per aktie) per den 30 juni 2019, jämfört
med 261 MSEK (21,94 SEK per aktie) per den 31 december 2018.

Andra kvartalet 2019

●  Resultat efter skatt uppgick till -1,1 (-9,5) MSEK.

●  Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,10 (-0,72) SEK.

●  NAXS betalade en utdelning om 2,78 SEK per aktie.

VD-kommentar

Årsstämman den 4 juni fattade beslut om en utdelning om 2,78 SEK per
aktie för verksamhetsåret 2018, vilket motsvarar 4,5% av
substansvärdet per den 31 december 2018.

Årsstämman beslutade vidare att minska det totala antalet aktier med
ett antal motsvarande antalet av de egna aktier som återköpts innan
kallelsen till Årsstämman, vilket då uppgick till 2,6% av det totala antalet
aktier.

NAXS fortsatte att återköpa aktier under kvartalet och återköpte efter
datum för kallelsens utskick ett block om 6% av totalt antal aktier. Vi betraktar denna
transaktion, vilken genomfördes till en rabatt om 19% mot substansvärdet per Q1 2019,
som klart värdeskapande för bolaget och våra aktieägare. Under de senaste 12 månaderna
har NAXS återköpt motsvarande 11% av bolagets egna aktier.

NAXS har, till våra aktieägare, under de senaste 5 åren distribuerat sammanlagt 24,68
SEK per aktie via utdelningar och återköp.

Lennart Svantesson