NAXS Bokslutskommuniké 2019

Januari-december 2019

 • Resultat efter skatt uppgick till 37,1 (18,5) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 3,24 (1,45) SEK.
 • Substansvärdet uppgick till 710 MSEK (SEK 63,63 per aktie) per den 31 december
  2019, jämfört med 736 MSEK (SEK 61,81 per aktie) per den 31 december 2018.
 • Nettokassan uppgick till 230 MSEK (20,60 SEK per aktie) per den 31 december 2019,
  jämfört med 261 MSEK (21,94 SEK per aktie) per den 31 december 2018.
 • Årsstämman 2019 beslutade att lämna en utdelning om 2,78 SEK per aktie. 

Fjärde kvartalet 2019

 • Resultat efter skatt uppgick till 10,8 (-3,7) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,96 (-0,31) SEK.

Vinstutdelning

Styrelsen avser föreslå årsstämman en utdelning om 3.00 SEK per aktie.

Vidare föreslår styrelsen årsstämman att besluta om ett fortsatt mandat att göra återköp
av egna aktier.

VD-kommentar

NAXS NAXS hade en fortsatt positiv utveckling under 2019 då substansen per aktie ökade
med 7,5% över tolvmånadersperioden.

Under det sista kvartalet gjorde NAXS ett åtagande till JAB Consumer Fund – Global
Consumer Brands III. NAXS är sedan tidigare investerare i den föregående fonden Global
Consumer Brands II. Den nya investeringen medför en exponering mot nyligen
offentliggjorda förvärv inom området djursjukvård där JAB nu är näst största aktör i
världen.

Vad gäller de underliggande fonderna förvärvade de 5 nya portföljbolag och undertecknade
eller genomförde 14 exit under 2019.

NAXS lämnade under juni en utdelning om SEK 2,78 per aktie och har löpande under 2019
återköpt aktier sammanlagt uppgående till mer än 6% av det totala antalet aktier.

Bolaget har sammantaget över de senaste 5 åren distribuerat SEK 24,81 per aktie till sina
aktieägare via utdelningar och återköp.

Vid utgången av 2019 hade NAXS ca 32% av tillgångarna i form av likvida medel vilket gör
att vi är väl positionerade att utnyttja eventuella investeringsmöjligheter.

Lennart Svantesson

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11
Gösta Lundgren, CFO
Telefon: 070 710 47 88

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners
försorg, för offentliggörande den 29 januari 2020 kl. 17.45 CET.