NAXS styrelses kommentar till kallelsen till den extra bolagsstämman som begärts av QVT

Styrelsen hänvisar till pressmeddelandet NAXS AB (publ) (”NAXS”) offentliggjorde den 17 maj 2021.

På begäran av QVT Financial LP (”QVT”) och i enlighet med
aktiebolagslagen, har NAXS styrelse beslutat att kalla till extra
bolagsstämma i bolaget. Stämman kommer att behandla QVTs förslag som
innebär att NAXS aktieägare byter ut styrelsen i sin helhet med fem nya
ledamöter. Anledningen, i enlighet med QVTs förklaring till styrelsen, är att
”[NAXS] träder in i en ny fas som kräver ett nytt ledarskap.” Förslaget har
ställts direkt till NAXS aktieägare istället för att gå via NAXS valberedning.

Styrelsen, som agerar i samtliga aktieägares intresse, har tidigare
informerat QVT att, beträffande QVTs begäran att styrelsen frivilligt skulle
avgå, att de anser att det inte är passande att så görs och att bolaget då
lämnas till sin största aktieägare. Styrelsen informerade vidare QVT att,
istället för att avsätta styrelsen som QVT tillsatte för cirka åtta år sedan,
skulle det vara att föredra att QVT lämnade ett offentligt
uppköpserbjudande prissatt till substansvärdet avseende de aktier i bolaget
som innehas av minoritetsaktieägarna. Styrelsen vidhåller denna
uppfattning.

Den fullständiga kallelsen, inklusive QVTs fullständiga förslag för den extra
bolagsstämman, har offentliggjorts genom pressmeddelande och finns
tillgängliga på bolagets hemsida.

Kontaktinformation

John Chapman, styrelseordförande
Telefon: +1 (212) 945-9159

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 21 maj 2021 kl. 16.00.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org. nr. 556712-2972
Nybrogatan 8
114 34 Stockholm

Tel: 0766 40 00 40, E-post: info@naxs.se