NAXS AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2022

Första kvartalet 2022

  • Resultat efter skatt uppgick till 40,1 (44,6) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 3,60 (4,00) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 871 MSEK (78,12 SEK per aktie) per den 31 mars 2022, jämfört med 823 MSEK (SEK 73,78 per aktie) per den 31 december 2021.
  • Nettokassan uppgick till 332 MSEK (29,75 SEK per aktie) per den 31 mars 2022, jämfört med 266 MSEK (23,81 SEK per aktie) per den 31 december 2021.
  • Årsstämman 2022 beslutade att lämna en utdelning om 3,50 SEK per aktie.

VD-kommentar

Den starka utvecklingen 2021 fortsatte under första kvartalet då substansen per aktie växte med 5,9% och med 24% mätt över en tolvmånadersperiod.
Under första kvartalet gjorde NAXS ett nytt investeringsåtagande till Mimir Industries AB, ett investeringsbolag som är en uppföljning till Mimir Invest AB där NAXS är en investerare. Efter kvartalets slut genomförde NAXS ett nytt åtagande till JAB Investment Partners – JCP V, som bl a kommer fokusera på sektorn djursjukvård. NAXS är investerare i de två senaste fonderna som JAB reste innan JCP V.
Årstämman godkände förslaget avseende en utdelning om SEK 3,50/aktie för helåret 2021 och NAXS har sammantaget under de senaste 5 åren distribuerat 25,17 SEK per aktie till sina aktieägare via utdelningar och återköp.
Detta blir mins sista kvartalsrapport som VD och jag vill återigen passa på att tacka NAXS aktieägare för ert förtroende och önska bolaget all framgång i framtiden.

Lennart Svantesson