RÄTTELSE TILL KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NAXS AB (publ)

I kallelsen till NAXS årsstämma 2022, som offentliggjordes av bolaget den 25 februari 2022,
angavs att Meg Eisner föreslås väljas till valberedningens ordförande. Rätt person ska vara
Amaury de Poret.

Vidare görs följande tillägg till punkt 12 på dagordningen, avseende en uppdaterad
valberedningsinstruktion för bolaget:

Årsstämman ska utse valberedningens ledamöter. Förslag till ledamöter och ordförande för
valberedningen ska läggas fram av den befintliga valberedningen. Valberedningen ska bestå
av tre ledamöter. En av valberedningens ledamöter ska vara ledamot i bolagets styrelse,
men en sådan styrelseledamot får inte vara valberedningens ordförande.

I sitt förslag till ny valberedning ska den befintliga valberedningen beakta bolagets
aktieägarkrets och den förväntade villigheten hos destörsta aktieägarna i bolaget att delta i
valberedningens arbete. Valberedningens mandat ska gälla för tiden intill en ny valberedning
har valts vid en efterkommande årsstämma. Om en ledamot av någon anledning lämnar
valberedningen ska de kvarvarande ledamöterna i valberedningen utse en ny ledamot, med
beaktande av aktieägarkretsen och villigheten hos de största aktieägarna i bolaget att delta
i valberedningens arbete. Valberedningen ska dock inte innehålla mer än en ledamot med
kopplingar till en enskild aktieägare.

Ersättning för valberedningens arbete ska inte utgå.

En konsoliderad kallelse innehållandes ovan ändringar presenteras nedan.
Aktieägarna i NAXS AB (publ), org.nr 556712-2972, med säte i Stockholm (”Bolaget”

eller ”NAXS”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 mars 2022.

Med stöd av tillfälliga lagregler kommer NAXS årsstämma att genomföras genom
förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller
genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

NAXS välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom
förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman
fattade besluten offentliggörs den 30 mars 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt
sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av
ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma,
som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om
årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget
begär det.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE


Aktieägare som önskar delta vid årsstämman genom förhandsröstning ska:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen

den 22 mars 2022, och
dels senast tisdagen den 29 mars 2022 ha anmält sitt deltagande genom att ha

avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under
rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Bolaget
tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste
tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering
måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 24 mars 2022,
vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

FÖRHANDSRÖSTNING


Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand,
s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på
Bolagets webbplats, www.naxs.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till
stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara NAXS tillhanda senast tisdagen den 29 mars 2022. Det
ifyllda formuläret ska skickas till NAXS AB (publ), Att. Lennart Svantesson, Nybrogatan
8, 114 34 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till
info@naxs.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas
formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan
behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med
särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin
helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på Bolagets
webbplats, www.naxs.se.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR


Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan
inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation och Bolagets förhållande till
andra bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till
NAXS AB (publ), Att. Lennart Svantesson, Nybrogatan 8, 114 34 Stockholm, eller
elektroniskt till info@naxs.se, senast den 20 mars 2022. Upplysningarna lämnas genom
att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor på Nybrogatan 8, Stockholm, och på Bolagets
webbplats, www.naxs.se, senast den 25 mars 2022. Upplysningarna skickas också inom
samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER


Per dagen för denna kallelse finns totalt 11 152 585 aktier och röster i Bolaget. Bolaget
innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

FÖRESLAGEN DAGORDNING 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Framläggande och godkännande av dagordning
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om: a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
  koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 9. Val av styrelseledamöter
 10. Val av styrelseordförande
 11. Val av revisor
 12. Valberedningens förslag till val av ledamöter till valberedningen
 13. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
 14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende återköp av Bolagets egna aktier

Valberedningens förslag


Punkterna 1 och 2 samt 7-12: Val av ordförande vid stämman, val av två
justeringspersoner, fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av
arvode åt styrelse och revisor, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val
av revisor samt val av ledamöter i valberedningen.


Valberedningen i Bolaget föreslår att årsstämman ska besluta enligt följande:

 • Till ordförande på årsstämman föreslås advokat Jesper Schönbeck eller den som
  styrelsen utser vid hans förhinder.

 • Till justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman
  föreslås Amaury de Poret och Thomas Åkerman eller, vid förhinder för någon eller båda
  av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag att
  justera protokollet från årsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att
  inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i protokollet från årsstämman.

 • Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av fem ordinarie
  ledamöter och inga suppleanter.

 • Till ordinarie ledamöter föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av
  Daniel Gold, Meg Eisner, Nikolai Jebsen, Børge Johansen och Synne Syrrist. Vidare
  föreslås omval av Daniel Gold till styrelsens ordförande. För information om de
  föreslagna ledamöterna hänvisas till Bolagets årsredovisning.

 • Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet
  av nästa årsstämma, vilket överensstämmer med styrelsens rekommendation. För det
  fall årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag har Ernst & Young AB
  låtit meddela att Jesper Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

 • Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgå med totalt
  918 750 kronor, varav 306 250 kronor ska utgå till var och en av styrelsens tre
  oberoende ledamöter, Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen. De två
  styrelseledamöter som är associerade med QVT, Daniel Gold och Meg Eisner, avstår
  från arvode. Denna allokering av arvodet ska tillämpas retroaktivt från och med 1 juli
  2021 då den nuvarande styrelsen valdes in. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt
  godkänd räkning

 • Till ledamöter i valberedningen föreslås Meg Eisner (representerande QVT Financial LP),
  Didrik Hamilton (representerande sig själv) och Amaury de Poret (representerande sig
  själv). Vidare föreslås Amaury de Poret till valberedningens ordförande. Vidare föreslås
  en uppdaterad valberedningsinstruktion för bolaget:

  Årsstämman ska utse valberedningens ledamöter. Förslag till ledamöter och
  ordförande för valberedningen ska läggas fram av den befintliga valberedningen.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. En av valberedningens ledamöter ska
vara ledamot i bolagets styrelse, men en sådan styrelseledamot får inte vara
valberedningens ordförande. I sitt förslag till ny valberedning ska den befintliga
valberedningen beakta bolagets aktieägarkrets och den förväntade villigheten hos
destörsta aktieägarna i bolaget att delta i valberedningens arbete. Valberedningens
mandat ska gälla för tiden intill en ny valberedning har valts vid en efterkommande
årsstämma. Om en ledamot av någon anledning lämnar valberedningen ska de
kvarvarande ledamöterna i valberedningen utse en ny ledamot, med beaktande av
aktieägarkretsen och villigheten hos de största aktieägarna i bolaget att delta i
valberedningens arbete. Valberedningen ska dock inte innehålla mer än en ledamot
med kopplingar till en enskild aktieägare.

Ersättning för valberedningens arbete ska inte utgå.

Styrelsens förslag


Punkt 6b: Disposition av Bolagets resultat

De till årsstämmans förfogande stående medlen utgörs av årets resultat om -3 865 378
kronor, Bolagets överkursfond om 577 705 947 kronor och Bolagets balanserade vinstmedel
om -36 239 937 kronor, totalt 537 600 632 kronor.

Styrelsen föreslår att de till årsstämman förfogande stående medlen disponeras så att 3,50
kronor per aktie utbetalas till aktieägarna och att Bolagets återstående fria egna kapital
överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås fredagen
den 1 april 2022.

Punkt 14: Förslag till beslut om bemyndigande avseende återköp av Bolagets egna
aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna
aktier i huvudsak i enlighet med följande:

 1. Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm.

 2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill tiden för nästa

  årsstämma.

 3. Förvärvfårskeavhögstsåmångaaktierattdetegnainnehavetvidvartidinteöverstiger

  tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.

 4. FörvärvfårendastsketillettprisinomdetpåNasdaqStockholmvidvartidregistrerade

  kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta
  köpkursen och lägsta säljkursen.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att skapa flexibilitet i Bolagets möjlighet att
återföra kapital till aktieägarna, att främja en effektivare kapitalanvändning i Bolaget, samt
att motverka en stor substansrabatt med avseende på Bolagets aktie, vilket sammantaget
bedöms ha en sannolikt positiv inverkan på kursutvecklingen för Bolagets aktier och
därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder
beslutet.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt
tillsammans med förslaget och på Bolagets webbplats senast tre veckor före årsstämman.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser, ersättningsrapport, styrelsens
fullständiga förslag samt revisorns och styrelsens yttranden enligt aktiebolagslagen
kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Nybrogatan 8, Stockholm och på
Bolagets webbplats www.naxs.se, senast tre veckor före stämman. Vidare hålls
valberedningens förslag och motiverade yttrande tillgängligt hos Bolaget på ovan nämnda
adress och webbplats senast fyra veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna sänds
till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, VD 

Telefon: +46 733-110 011