NAXS Delårsrapport januari – mars 2021

Första kvartalet 2021


  • Resultat efter skatt uppgick till 44,6 (-4,0) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 4,00 (-0,35) SEK.

  • Substansvärdet uppgick till 703 MSEK (63,04 SEK per aktie) per den 31 mars 2021,
    jämfört med 679 MSEK (SEK 60,87 per aktie) per den 31 december 2020.
  • Nettokassan uppgick till 180 MSEK (16,16 SEK per aktie) per den 31 mars 2021,
    jämfört med 219 MSEK (19,65 SEK per aktie) per den 31 december 2020.
  • Årsstämman 2021 beslutade att lämna en utdelning om 3,00 SEK per aktie. 

VD-kommentar


NAXS utvecklades positivt under första kvartalet och
substanvärdet per aktie ökade med 8,5% inklusive lämnad
utdelning.

Under första kvartalet gjorde NAXS ytterligare en saminvestering
parallellt med JAB Holding, denna gång i Krispy Kreme Doughnuts
verksamt i USA.

Vad gäller underliggande fonder förvärvade dessa 4 nya portföljbolag och undertecknade eller genomförde 4 exit under
perioden. Vidare genomfördes en partiell exit genom börsnotering av Kreate på
Nasdaq Helsingfors.

NAXS lämnade under mars en utdelning om 3,00 SEK per aktie för
verksamhetsåret 2020 vilket motsvarade en andel om 4,9% av substansvärdet
per 31 december 2020.

Lennart Svantesson